I. Úloha SPV

 • Středisko praktického vyučování hotelu Golden Prague Hotel managed by Fairmont s.r.o. (dále jen SPV) realizuje právo občana na vzdělání. Umožňuje stejný přístup ke vzdělání všem, kteří splňují podmínky k přijetí ke studiu bez ohledu na národní sociální původ, jazyk, náboženské vyznání a politické smýšlení.
 • Výchova a vzdělání v SPV směřuje k harmonickému rozvoji žáků, k respektování spolužáků a ostatních občanů a jejich práv, k posilování úcty k člověku, zvolené profesi, mateřskému jazyku a ke kulturním hodnotám vlastní země při uznání práva hodnot jiných národů. Vede k multikulturnímu vnímání a cítění.
 • SPV poskytuje žákům přípravu pro aktivní život ve svobodné společnosti s cílem uplatnění v praxi.
 • Řád SPV upravuje pravidla pobytu a chování žáků a je závazný pro jejich pobyt na SPV a v hotelu Golden Prague Hotel managed by Fairmont s.r.o. (dále jen GPHF), platí i při SPV organizovaných akcích a společensky prospěšné práci. Řád SPV respektuje právní normy, Úmluvu o právech dítěte a Listinu lidských práv.

II. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

 • Žák má právo vzdělávat se ve zvoleném oboru, rozvíjet své zájmy, zvyšovat svůj odborný růst a rozvíjet mimořádné schopnosti a nadání. Proto má právo navštěvovat praktickou výuku stanovenou příslušným učebním plánem.
 • Žák má právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.
 • Při všech činnostech školy, které se týkají žáků, musí být hlavním kritériem to, aby bylo jednáno v zájmu žáka.Hodnocení výsledků vzdělávání se vyjadřuje klasifikací. Při hodnocení studijních výsledků a chování má žák právobýt seznámen se způsobem klasifikace.
 • Žákům je zajišťována bezpečnost a ochrana zdraví při praktickém vyučování a při akcích pořádaných SPV.
 • Žáci mají právo vyjadřovat se k rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. Žákům je dána možnost formulovat a vyslovovat vlastní názory a připomínky. Za své názory nesmějí být postihováni, pokud se neprokáže, že jde o snahu poškodit druhou osobu či pověst SPV nebo GPHF. Žák může využít možnosti zúčastnit se jednání týkajícího se jeho osoby, kromě případů, jež vyžadují zvláštní předpisy o ochraně dat.
 • Každý žák má právo obracet se přímo na kteréhokoliv pedagogického pracovníka se svými problémy,připomínkami, stížnostmi a návrhy.
 • Žákům přísluší právo na ochranu před tělesným a duševním násilím.
 • Žáci mají právo, aby byla respektována jejich svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání.
 • Žáci mají právo na informace v záležitostech týkajících se vzdělání.
 • Žáci mají právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízeni v záležitostech týkajících se vzdělávání.
 • Žáci mají právo na ochranu osobních údajů dle platných právních norem.
 • Rodiče nezletilých i zletilých žáků, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost, mají právo na poradenskou činnost a na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí, dále také mají právo se vyjadřovat ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dětí.
 • V průběhu praktické výuky v rámci pitného režimu může žák použít barely s pitnou vodou. V Siestě je k dispozici káva, čaj a nealkoholické nápoje. Stravování žáků se uskutečňuje v prostorách personální jídelny GPHF - Siesta. Podle rozvrhu odcházejí všichni žáci na snídani v době 6,30 - 9,00 hod. a od 11,00 - 13,30 hod. přicházejí žáci na oběd. V odpoledních směnách se vydává večeře od 17,00 do 18,00 hod. Konzumace jídel a nápojů mimo Siestu je zakázána.
 • Žákům všech oborů a ročníků je poskytováno pracovní a ochranné oblečení, které evidují učitelé odborného výcviku (dále jen UOV). Žákům jsou určené části oděvu vyprány v prádelně GPHF.
 • Žák je za svou produktivní práci finančně odměňován podle platné vyhlášky.

III. Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

 • Žáci jsou povinni řádně docházet na SPV a řádně se vzdělávat.
 • Žáci přicházejí na SPV a do GPHF zásadně vchodem pro zaměstnance, nejpozději 15 minut před zahájením směny nebo praktické výuky. Na nástup chodí již řádně oblečeni v pracovním a ochranném oděvu a upraveni dle předpisu.
 • Žáci dodržují předepsané pracovní oblečení a grooming GPHF (vlasy - umyté, učesané, u žen dlouhé vlasy staženy, u mužů nejsou přípustné dlouhé vlasy přesahující límec. Není povolena extravagantní barva a účes vlasů. Nehty - upravené, lak pouze decentní, krátce zastřižené, čisté. Make-up - decentní světlý. Muži musí být denně oholeni. Zákaz tetování a piercingů na viditelných místech aj.). Pracovní oblečení udržují v dokonalém pořádku (oblečení je vždy čisté, vyžehlené). V případě nutnosti může být žák vyzván, aby pracovní oblečení dokoupil z vlastních prostředků. Při úmyslném poškozování pracovního prádla si žák bude prádlo prát doma. Žáci reprezentují svým chováním, jednáním i vzhledem celkovou koncepci SPV a GPHF, která se snaží připravovat špičkové profesní odborníky v oboru pohostinství.
 • Žáci mají povinnost mít platný zdravotní průkaz, udržovat v pořádku vstupní kartu do GPHF a chránit jí před ztrátou. V případě ztráty nebo odcizení vstupní karty, je nutné tuto skutečnost hlásit UOV nebo security GPHF.
 • Ztráty věcí a mimořádné situace oznamují své UOV a v případě nebezpečí prodlevy se obracejí na pracovníky security GPHF.
 • Žáci se v GPHF nezdržují mimo určené pracoviště. Nepostávají, nepokřikují a nepobíhají v prostorách GPHF. Hotelové výtahy používají pouze výjimečně v souvislosti s výkonem práce.
 • Poškození zdraví (nevolnost) ajiné mimořádné situace, oznamují své UOV a lOV.
 • Žáci se v GPHF nezdržují mimo určené pracoviště. Nepostávají, nepokřikují a nepobíhají v prostorách GPHF. Hotelové výtahy používají pouze výjímečně v souvislosti s výkonem práce.
 • Žáci se v prostorách GPHF smí pohybovat pouze v případě nástupu do směny nebo na praktickou výuku.
 • Žáci jsou povinni řádně zdravit všechny spoluzaměstnance.
 • Žáci mohou opustit pracoviště nebo přejít na jiné pracoviště pouze se souhlasem UOV nebo instruktora odborného výcviku (dále jen lOV).
 • Žáci udržují pořádek na SPV i na pracovištích GPHF. V šatně dbají na dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů a zodpovídají za stav své šatní skříňky.
 • Žáci se chovají šetrně k majetku SPV, GPHF i majetku svých spolužáků a hospodárně nakládají se všemi svěřenými prostředky (suroviny, pracovní oblečení, ochranné pomůcky apod.) tak, aby nedocházelo k nežádoucím ztrátám a rozbití. Při záměrném poškození majetku jim bude škoda předepsána k náhradě v souladu s legislativními předpisy, případně bude původce škody povinen poškozenou věc uvést do původního stavu.
 • Na společenských akcích organizovaných SPV mimo objekt GPHF jsou žáci vhodně, čistě a bez výstředností upraveni a oblečeni (společenské kalhoty, košile ... apod.).
 • Žáci jsou povinni dodržovat vnitřní řád a předpisy a pokyny SPV a GPHF k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni. Závady ohrožující jejich zdraví, zdraví spolužáků a zaměstnanců SPV a GPHF hlásí neprodleně UOV, lOV nebo security GPHF.
 • Žáci jsou povinni plnit pokyny UOV, lOV a vedení SPV a GPHF vydaných v souladu s právními předpisy.
 • Žáci se aktivně podílejí na výuce. Během výuky nenarušují práci spolužáků ani UOV, lOV a zaměstnanců GPHF. Vzájemné vztahy žáků, pracovníků SPV a zaměstnanců GPHF vycházejí především ze všeobecně známých pravidel společenského chování, ze vzájemné úcty, vzájemného respektu, důvěry, ze snahy porozumět druhému a z dalších životních a morálních kvalit. Žáci úzce spolupracují se svým UOV.
 • Žák je povinen vždy na začátku školního roku oznámit UOV adresu svého bydliště, adresu svého přechodného ubytování, jakož i adresu svého zákonného zástupce nebo jiné osoby, která zajišťuje jeho výchovu, telefonické spojení, případně adresu pro doručování písemností. Dále je povinen sdělit svou zdravotní pojišťovnu a číslo bankovního účtu, na které mu bude posílána odměna za produktivní práci. Každou změnu těchto údajů je žák povinen oznámit UOV do tří dnů od chvíle, kdy změna nastala. Žák také neprodleně hlásí každou změnu svého zdravotního stavu, která může mít vliv na výkon či kvalitu praktického vyučování.
 • Je zakázána jakákoliv diskriminace spolužáků. V případě fyzické či psychické šikany nebo jejím náznaku či hrozby šikanováním je žák, který tyto skutečnosti zjistil, povinen oznámit je UOV nebo vedení SPV.
 • Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči zaměstnancům školy nebo školského zařízení nebo vůči ostatním žákům nebo studentům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem.
 • V SPV, GPHF (platí i pro prostor oficiální kuřárny GPHF) a školních akcích je přísně zakázáno kouření, pití alkoholu, držení a distribuce drog, návykových a psychotropních látek a jejich užívání. Zakázáno je nosit do SPV a GPHF věci, které by ohrožovaly bezpečnost a zdraví osob. Je přísně zakázáno nosit do SPV a GPHF nebo na činnosti organizované SPV pyrotechniku a manipulovat s ní v celém objektu i v jejím okolí. Tento zákaz se vztahuje i na další věci nebezpečné pro život a zdraví. Kouření je zakázáno i v okruhu 50 metrů od GPHF.
 • Při praktické výuce je zakázáno používat předměty nesouvisející s vyučovacím procesem a které by mohly rozptylovat pozornost žáků při výuce. Žáci nenosí do prostor GPHF mobilní telefony a nepoužívají je v pracovní době.
 • Je zakázáno v prostorách GPHF sedět na chodbách a schodech na zemi nebo sedět na tělesech ústředního topení. Žáci se nesmějí vyklánět z oken.
 • Pro žáky platí zákaz návštěv, návštěva rodiče nebo vyvolání žáka z praktické výuky na přání rodiče k telefonu je dovoleno pouze, pokud se jedná o vážné důvody. Návštěva se hlásí u security GPHF a příslušné UOV.
 • Žáci zachovávají mlčenlivost ve smyslu ochrany dat a údajů ve všech případech, se kterými se setkávají v průběhu praktického vyučování.
 • Vstup do prostor kanceláře UOV je možný pouze se souhlasem přítomných učitelů.Vstup do učeben odborného výcviku a manipulace s technikou a vybavením těchto prostor je možný pouze za přítomnosti a souhlasu UOV.

Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:
a) zajistit, aby žák docházel řádně do SPV
b) na vyzvání ředitele SPV popřípadě UOV se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělání a chování žáka
c) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
d) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s vnitřním řádem

IV. Nepřítomnost žáka na SPV

 • Nemůže-li se žák zúčastnit praktického vyučování z důvodů předem známých, požádá písemně zástupce žáka UOV o uvolnění na 1 den, více než jeden den se předkládá řediteli SPV též písemně. Veškerá absence se omlouvá pouze prostřednictvím omluvného listu, který nosí žáci stále u sebe. Každý zápis v omluvném listu podepisuje zákonný zástupce.
 • Povinností žáka je docházet na pracoviště včas a podle stanoveného rozvrhu směn.
 • Žáci si přednostně plánují návštěvu lékaře tak, aby nezasahovala do průběhu odborného výcviku. Pokud žák půjde na vyšetření V době praktické výuky, musí mít v omluvném listu vyznačenou hodinu odchodu od lékaře. Při nerespektování výše uvedených zásad, nebude nepřítomnost omluvena, tzn. pokud žák odejde bez uvolnění UOV, nebude omluven dodatečně.
 • Nemůže-li se žák zúčastnit praktického vyučování z nepředvídaných důvodů (nemoc, mimořádná událost v rodině), je zákonný zástupce žáka povinen do 3 dnů oznámit důvod nepřítomnosti UOV. Při návratu žáka na praktické vyučování je žák povinen předložit potvrzený důvod nepřítomnosti.
 • Vznikne-li nepřítomnost žáka pro nemoc, předloží žák vždy potvrzení ošetřujícího lékaře. Žáci respektují povinnosti držitelů zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství.
 • Jestliže žák, který se neúčastní praktického vyučování po dobu 5 dnů a jeho neúčast není omluvená, vyzve ředitel SPV písemně zástupce žáka, aby ve stanovené lhůtě doložil důvod žákovi nepřítomnosti. Jestliže žák do deseti dnů od doručení výzvy nenastoupí nebo není řádně omluven, předá ředitel SPV tuto skutečnost řediteli SOU.

V. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků

 • Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole, tak, aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy. Dále mají právo na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně-pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti a na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

VI. Provoz SPV a režim dne

 • Odborný výcvik spočívá v osvojování si základních dovedností, činností a návyků, zhotovení výrobků, ve výkonu služeb nebo ve výkonu prací, které mají materiální hodnotu.
 • V odborném výcviku je v denní formě vzdělávání vyučovací jednotkou vyučovací den; v prvním ročníku nesmí být delší než 6 vyučovacích hodin. Žáci všech 1. ročníků nastupují na pracoviště v 7.00 a končí ve 13.30 hodin. Žáci 2.ročníků výrobních oborů nastupují na pracoviště v 6.30 a končí ve 14.00 hodin. Žáci 2. ročníků odbytových oborů nastupují na pracoviště v 7.00 a končí ve 14.30 hodin. Žáci 3. ročníků výrobních oborů nastupují na pracoviště dle rozpisu služeb. Ranní směna začíná nejdříve v 6.00 hodin a odpolední končí nejpozději ve 22.00 hodin. Žáci 3. a 4.ročníků odbytových oborů nastupují na pracoviště dle rozpisu služeb. Ranní směna začíná nejdříve v 7.00 hodin a odpolední končí nejpozději ve 22.00 hodin.
 • Týdenní rozvrh vyučování žáků se upraví tak, aby mezi koncem jednoho vyučovacího dne a začátkem následujícího dne měli odpočinek alespoň 12 hodin.

 

       V Praze dne 1. května 2020

 

Ing. Rejhonová Věra
ředitel Střediska praktického vyučování
Golden Prague Hotel managed by Fairmont s.r.o.