SMĚRNICE PRO POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ

 

  1. Zaměstnancům /* je zakázáno používání soukromých mobilních telefonů na jejich pracovištích v pracovní době i mimo ni, pokud se na pracovišti zdržují. Toto ustanovení nevylučuje nošení mobilního telefonu při sobě, avšak mobilní telefon musí být vypnut.
  2. Zaměstnavatel nebude v žádném případě zajišťovat případnou úschovu mobilních telefonů, ani nebude odpovídat za případnou jeho ztrátu ze šatní skříňky.
  3. Výjimku z tohoto nařízení tvoří používání služebních mobilních telefonů zaměstnanci, kterým byl služební mobilní telefon přidělen pro služební účely.
  4. Porušení tohoto nařízení bude považováno za porušení pracovní kázně a jako takové bude řešeno v souladu s pracovně právními předpisy.
  5. Kontrolou dodržování tohoto nařízení jsou pověřeni vedoucí na všech stupních řízení.
  6. Toto nařízení nabývá účinnosti dnešním dnem.

 


Generální ředitel hotelu
Golden Prague Hotel managed by Fairmont